Komunikat!!!
Dodane przez admin dnia 25 marzec 2020 21:57


ZASADY PRACY I OCENIANIA
W OKRESIE NAUCZANIA „NA ODLEGŁOŚĆ”


1. Od 25.03.2020r. do odwołania Szkoła Podstawowa nr 60 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy prowadzi kształcenie na odległość.
2. Kontynuujemy realizację podstawy programowej.
3. Podstawą realizacji kształcenia na odległość jest dziennik elektroniczny. Materiał na daną lekcję nauczyciel publikuje w e-dzienniku w zakładce „zadania domowe”. Do przeprowadzenia lekcji nauczyciel może korzystać z podręczników i zasobów internetowych.
4. Uczniowie wykonują pracę w zeszycie przedmiotowym (ewentualnie także w zeszycie ćwiczeń)
na dotychczasowych zasadach. Przyjmuje się, że notatki ucznia mogą zawierać więcej skreśleń i poprawek, jednak nie jest to brudnopis.
5. Zadania zlecone do przesłania nauczycielowi w formie elektronicznej uczeń przesyła w załączniku zgodnie
z ustaleniami z nauczycielem danego przedmiotu. Możliwe formy: dokument Word lub Open Office, zdjęcia, skany i inne zalecone przez nauczyciela.
6. Na ten okres zawiesza się realizację prawa ucznia i rodzica do wglądu w ocenioną pracę. W większości sytuacji nauczyciel będzie oceniać pracę w wersji elektronicznej i nie można od niego oczekiwać, że będzie każdą taką pracę edytować i drukować. Nauczyciel, jeżeli będzie to możliwe, podejmie próbę informowania
o ilości uzyskanych za prace punktów.
7. W ocenianiu prac uczniów stosuje się zasady WSO. Oceny wpisywane będą do e-dziennika. W tym czasie nauczyciele nie będą przeprowadzać tradycyjnych sprawdzianów i kartkówek, a testy przesyłane do wykonania uczniom będą oceniane jako zadania domowe ( nie dotyczy języków obcych). Nie przewiduje się popraw ocen przez uczniów.
8. Prace klasowe z danego działu odbędą się po powrocie do szkoły po powtórzeniu materiału. Również
po powrocie do nauki w szkole, nauczyciel zdecyduje, w jaki sposób i w jakim zakresie sprawdzi i oceni pracę uczniów w zeszycie oraz ich pracę dodatkową.
9. W przypadku choroby ucznia uniemożliwiającej mu wykonywanie zadanej pracy z powodów zdrowotnych, rodzic powinien poinformować wychowawcę. Tylko to może być podstawą do ograniczania wymagań stawianych danemu uczniowi przez nauczycieli.
10. W przypadku problemów technicznych uniemożliwiających kontakt nauczyciela z uczniem lub ucznia
z nauczycielem, nauczyciel lub rodzic muszą zgłosić je do Dyrektora szkoły.